onsdag 17. august 2011

TRENGER 1100 NYE SYKESENGER

Dagens Næringsliv 15.08.2011 av Åsne Haugli
.
BEHOV:
Eldrebølgen gjør at Sørøst-Norge kan trenge 1100 flere sykehussenger om bare åtte år. Tilbud: Men Helse Sør-Øst har ingen planer om å utvide sengekapasiteten.
Bare Oslo og Akershus vil trenge 500 nye senger i 2020, om vi skulle ha like lang liggetid og hyppig innleggelse på sykehus da som nå. I Helse Sør-Østs område vil behovet øke med hele 1100 senger. Til sammenligning har det nye Universitetssykehuset i Akershus, Ahus, 750 senger.

Seniorforsker Stein Petersen i Sintef Helse har beregnet hvilke konsekvenser eldrebølgen får for behovet for nye sykehussenger i årene som kommer. Sintef forutsetter at vi bruker sykehusene på samme måte som i dag.

- Dette er altfor store tall til at det går å løse bare med utbygging. Både liggetid og innleggelseshyppighet må reduseres hvis vi skal ha tilstrekkelig antall sykehussenger, sier han.

Fagsjef Alice Beathe Andersgaard i Helse Sør-Øst opplyser at det regionale helseforetaket ikke planlegger å øke sengekapasiteten i årene som kommer.

Normalt tar det ti år fra planleggingen av et sykehus starter, til pasientene kan flytte inn.

Det opplyser prosjektsjef Nina Kristiansen i Helse Sør-Øst.

Aker sykehus' venner
har samlet 40.000 underskrifter
mot nedleggelse av Aker. 
BRÅ VEKST:
Om fire og et halvt år starter det digre 1946-kullet feiringen av sine 70-årsdager. Dette markerer inngangen til en dramatisk vekst i behovet for sykehustjenester og andre helsetjenester - eldrebølgen.

- Fra da av blir det verre og verre for hvert år, sier Petersen.

Aller sterkest slår eldrebølgen inn i Akershus, Oslo og Rogaland. I Rogaland vil behovet for antall sykehussenger være over 50 prosent høyere i 2030 enn i dag som følge av befolkningsendringen - om man bruker sykehusene slik som i dag.

Nasjonalt vil vi om åtte år, i 2020, trenge over 2000 flere senger enn i dag, om vi skal bruke sykehusene på samme måte. Det tilsvarer nesten tre nye Ahus.

Ti år senere, i 2030, vil Norge følge Petersens fremskrivning trenge en vekst i antall senger tilsvarende fem Ahus, eller mer enn to Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker) med sine 2040 senger.

TIDEN RENNER UT
Seniorforsker Petersen minner om at vi til nå har hatt "krise i eldreomsorgen" ved hvert eneste valg, til tross for at det ikke har vært noen vekst i antallet eldre.

- Til nå har vi hatt stabilitet i år etter år. Jeg lurer på hva som skjer når dette tar av, sier han.

- Hva bør myndighetene gjøre?

- Både myndighetene og ansvarlige på sykehusene bør tenke gjennom denne situasjonen, som vil komme så raskt og så brått. Tiden går. Plutselig er vi midt oppe i det. Da oppstår det en prekær situasjon, og da får man heller ikke de beste og mest gjennomtenkte løsningene.

HAR INGEN PLANER
Men Helse Sør-Øst har ikke planer om å øke sengekapasiteten i regionen frem til 2020 eller 2030. Det opplyser Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør for medisinsk og helsefaglig avdeling i Helse Sør-Øst.

Andersgaard mener man ikke "automatisk" kan si at en økt befolkning vil kreve flere sykehussenger.

- Den medisinske utviklingen med nye behandlingsmetoder og kortere liggetid vil spille en vesentlig rolle også fremover.

- Og så har vi Samhandlingsreformen, som innebærer usikkerhet. Alt dette må vurderes for å fastslå hvilket behov for senger man har.

Andersgaard mener eldrebølgen kan skape økende behov for senger innen medisin, rehabilitering og nevrologi, men at behovet på andre områder kan gå ned. Derfor behøver man ikke øke totalantallet.

- Det er ikke en plan for å øke antall senger i Helse Sør-Øst. Vi tror ikke ut fra det vi vet i dag at det vil bli behov for dette. Men pasientens behov er førende, og vi vil selvsagt hele tiden vurdere dette, sier hun.

Dersom økende sengebehov skal dekkes ved nybygg, følger store investeringer. Universitetssykehuset St Olav, med sine rundt 1000 senger, har kostet omkring 12,6 milliarder å bygge. Sykehuset Østfold, som bare skal erstatte eksisterende sykehus, er beregnet til 5,4 milliarder kroner - og skal ha omkring 650 senger.

ELDRE OG SYKERE
Pasienter på 70 år eller mer hadde 31 prosent av alle heldøgnsopphold i sykehus i 2009. - I 2030 vil andelen utgjøre nesten 50 prosent. - Pasienter på 80 år eller mer hadde 16,4 prosent av alle heldøgnsopphold i sykehus i 2009. - I 2030 vil pasientene på 80 år og eldre trolig trenge hver fjerde seng.

Kilde: Sintef Helse v. Stein Petersen

SAMHANDLINGSREFORMEN - Skal bremse veksten i utgiftene til spesialisthelsetjenesten - altså sykehusene. - Rimeligere kommunale behandlingstilbud skal erstatte dyre sykehusinnleggelser. - Kommunene skal etter planen stimuleres til å etablere alternative behandlingstilbud, gjennom et medfinansieringsansvar for sykehusene. - Trer i kraft 1. januar 2012.
© Dagens Næringsliv

tirsdag 16. august 2011

KLART FOR OMKAMP OM AKER

Sengemangel: Det er bare ett svar på den kommende mangelen på sykehussenger i hovedstaden, mener Oslos byråd for helse og eldre, Sylvi Listhaug (Frp): – Ikke legg ned Aker.
Sylvi Listhaug
(Foto: Wikipedia/FrpMedia)
IKKE LEGG NED: Det er krise i sikte dersom Helse Sør-Øst ikke planlegger for flere sykehussenger, mener Listhaug, klar for omkamp om Aker universitetssykehus. – Jeg frykter at vi kommer dit at vi totalt sett ikke har et tilstrekkelig tilbud i Oslo. Det gjelder også for akuttberedskapen, som er for dårlig nå, sier hun.

– Det er utrolig å se at vi har en hel akuttavdeling på Aker som ikke brukes. Vi har alvorlig syke på gangene på Ahus fordi akuttilbudet er sprengt. Listhaug legger til at hun tror alle vil være enig i at akuttberedskapen i Oslo fungerte da den ble satt på prøve etter 22. juli – på grunn av en fantastisk innsats.


– Men vi vil komme i en situasjon der befolkningen forandrer seg.

Se Dagens Næringslivs artikkel 16.08.2011:http://www.ivarmedia.as/AkerDN16.08.2011.pdf