onsdag 4. september 2013

VALG 2013 - PARTIENE SVARER OM AKER

Aker sykehus' venner har i forbindelse med stortingsvalget kontaktet de mest kurante partiene. 

Nederst her finner du en oversikt over partienes svar på ni direkte spørsmål fra Aker Sykehus' venner.

Vi spør bl.a. om de vil reversere fusjonen av sykehusene i Oslo, om de vil gjenåpne Aker som fullverdig lokalsykehus for Groruddalen og hva de vil gjøre noe for å få folkevalgt styring over sykehusene.

Miljøpartiet De Grønne overrasker oss positivt. Rødt er også positive til å gjenåpne Aker som fullverdig lokalsykehus. De fleste partier har innsett at den byråkratiske helseforetaksmodellen har store mangler og mange vil avvikle de regionale helseforetakene og innføre en nasjonal sykehusplan slik at de folkevalgte får bestemme om et sykehus skal nedlegges.


40.000 underskrifter mot nedleggelse
fra Groruddalens velgere.

Når det gjelder Oslo Ap, synes nok mange at det er litt underlig  at dette kan være samme parti som gikk så sterkt ut i mediene før valgkampen i 2009.Soria Moria-erklæringen garanterte at
ingen lokalsykehus skulle nedlegges.
Vi viser til Akers Avis Groruddalen fredag 06.09. der Torstein Winger, leder av Aker sykehus' venner, kommenterer saken.Protest mot nedleggelsen av Aker har vært
en viktig sak i 1. mai-togene i de senere år.
Det var Jens og Jonas som sto bak helseforetaksmodellen i 2001. Høyre og Frp var dengang enige med Ap, men har nå snudd. SV, Sp, KrF og V stemte imot i Stortinget. Ingen andre enn Ap, H og Frp var enige om denne byråkratiske sykehusmodellen som beviselig ikke fungerer.


Mange land har prøvd, men ombestemt seg siden, f.eks. Skottland og New Zealand. I dag er det kun Ap som vil ha det slik. Meget skuffende.
Etter at hun gikk av som direktør,
kom Siri Hatlens mening frem.
 
Spørs
mål
1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen
må bli syke-huset for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble
160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning  befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
FrP
FrP ville opprettholde Radiumhospitalet som et nasjonalt kompetansesenter. Samtidig ville FrP opprettholde de andre sykehusene med det tjenestetilbudet de hadde før fusjonen. En administrativ fusjon som kunne bedre koordineringen og øke effektiviteten i administrasjonen støttet FrP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei. Så langt som fusjonen er kommet nå er dette i praksis umulig. Vi vil likevel gjenåpne Aker sykehus for å gi nødvendig medisinsk hjelp til Oslos innbyggere
I praksis er dette umulig ettersom fagmiljøene er spredd utover en rekke andre sykehus. FrP har stemt mot nedlegging av Aker og fremmet forslag om gjenåpning med en rekke funksjoner.
Ja.
Opptaksområdet synes for stort med dagens kapasitet på Ahus, derfor har FrP foreslått en ny utbygging av sykehus-kapasiteten i Osloregionen for å styrke det totale tilbudet til Oslos befolkning.
Ja.
Det må bygges ut kapasitet. Alle detaljer kan leses her

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2012-2013/dok8-201213-101.pdf
 
Ett av våre forslag er:
Ledig bygningsmasse ved Aker sykehus tas i bruk
for å avlaste
kapasitetsutfordringene både
ved Oslo universitetssykehus (OUS) og ved Akershus universitetssykehus (Ahus).
Nei. Viser videre til link i svar 7.
FrP vil legge ned de regionale helseforetakene og overflytte ansvaret for sykehusene til helsedepartementet.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltningsstyring?
Høyre
Vi har ikke vært mot fusjonen, men har vært svært kritiske til en rekke forhold ved og tempoet på gjennomføringen – noe vi har tatt opp i Stortinget ved flere anledninger. Gjennomførings-planen for omstillings-prosessen har aldri vært behandlet av Stortinget, og det er denne vi har tatt til orde for at må være bedre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har tidligere bedt om en «time-out» i omstillingene for å sikre at det ikke går utover kvalitet og pasientsikkerhet, men har ikke noe vedtak om reversering. Vi har sagt at helsetilbudets kvalitet er det viktigste, og dette ikke må lide under ønsket om en rask prosess.
Høyre ønsker fortsatt helsetilbud på Aker, men at dette skal være en videreutvikling av nye samarbeidsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som en oppfølging av intensjonene bak samhandlingsreformen.
Høyre har ikke vedtak om å gjøre en slik reverse-ring.
Det har vært politisk enighet om at Ahus skulle bygges, og forutsatt at deler av Oslos befolkning skulle benyttet dette. Men vi har vært skeptisk til tempoet og gjennomføringen av overføringen, og også kritisert regjeringens håndtering her.
Høyre har vært sterkt kritiske til at regjeringen fra 2012 ba RHFene nedprioritere rus og psykisk helsevern, en snuoperasjon fra linjen som ble bestemt under Bondevik II-regjeringen. Vi vil gjeninnføre instruksen om en særskilt prioritering av disse svake pasientgruppene.
Høyre har som sagt tidligere ønsket en time-out i omstillingsprosessen, i likhet med de andre borgerlige partiene. Vi mener at regjeringen har vist en altfor passiv rolle i oppfølgningen av Osloprosessen, og lent seg på tidligere forsikringer fra HSØ. Høyre ønsker å avvikle RHFene og ønsker en mer politisk forankret styring av sykehusene, også gjennom en nasjonal sykehusplan som behandles i Stortinget. Vi har fremmet alternativ politikk som legger til rette for at det blir bedre å foreta investeringer i sykehusene, og særlig satt av midler til en styrking av
IKT-infrastrukturen i helsevesenet.
Vi har i Stortinget vært bekymret for om sykehusene i området har vært tilstrekkelig forberedt på den ventede befolknings-veksten, og forventer at Helse Sør-Øst tar ansvar for dette.
Nei, foretaksorganiseringen har etter vårt syn vært et vellykket element i sykehusreformen.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
Venstre
Venstre stemte for fusjonen, men har i ettertid skjønt at fusjonen ble gjennomført uten en grundig konsekvensanalyse. Venstre hadde neppe stemt for fusjonen  i dag, med det vi nå vet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å gjøre om hele fusjonen er nok urealistisk. Men å etablere mindre enheter er fullt mulig innen dagens struktur. Venstre mener blant annet at vi må få på plass stedlig ledelse.
Det mener vi er urealistisk. Prosessen har gått for langt.
Vi har hele tiden vært svært skeptisk til overføringen av pasienter til Ahus og våre stortings-represen-tanter har stilt flere spørsmål om dette, både i spørre-timen og skriftlig.
Nei. Se her :
 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10045555
 
hvor Trine
Skei Grande kommenterer overføringen.
Ja. Venstre har i våre alternative budsjetter prioritert rus og psykiatri nettopp fordi vi ser at disse pasientgruppene har kommet dårlig ut de siste årene, særlig etter sykehus-organiseringen i Oslo og Akershus.
Bedre politisk styring og kontroll, mindre enheter og stedlig ledelse.
Vi har ikke grunnlag for å mene noe
annet nå.
Venstre er åpne for å vurdere alternative organiseringer, men har ikke konkludert på modell. Venstre vil ha sterkere politisk styring og kontroll.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Groruddalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
KrF
KrF var kritisk til nedleggelsen av Aker sykehus, og bekymret for tilbudet til pasientene. Riksrevisjonens rapport viser at pasienter er blitt skadelidende og de ansatte har fått en dårligere arbeidshverdag,
og at både Helsedeparte-mentet og Helse Sør-Øst skapte urealistiske forventninger til hvilke gevinster man kunne regne med å hente ut gjennom sammenslåingen og ikke minst til hvor glatt gjennomføringen av prosessen skulle gå.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er vanskelig å se for seg enda en omorganisering, men det bør gjøres løpende vurdering av situasjonen, og tas nødvendige grep for å sikre forsvarlig helsehjelp.
Kristelig Folkeparti var meget kritisk til nedleggelsen av Aker Sykehus, men når prosessen nå er kommet så langt, er det ikke lenger realistisk å se for seg at man kan snu. Oslo KrF er glade for at de gamle sykehusbygningene nå fylles med nye funksjoner i godt samarbeid mellom kommunen og helseforetaket.
På noen områder kan det skje,
se svar over.
Kapasiteten er sprengt på Ahus, så enten må den økes eller opptaksområdet revurderes.
Øremerkede midler til rus og psykiatri må vurderes.
Vi ønsker at de regionale helseforetakene skal bort og at vi får en nasjonal sykehusplan, så må også kapasiteten i Oslo-området vurderes særskilt.
Vi avventer en klargjøring av prosessen rundt Rikshospitalet og Ullevål, men det er klart at når byen og nærområdene vokser, er vi avhengige av tilstrekkelig kapasitet.
KrF vil fortsatt ha foretaksorganisering, men vil ha en sterkere politisk styring av sykehusene og vil avvikle de regionale helseforetakene.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
De Grønne
Nei.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja.
Ja.
Ja.
Nei.
Ja. Fra vårt program: Gi personer med alvorlige psykiske lidelser rett til behandling i psykisk helsevern, også når tilstanden har sammenheng med bruk av rusmidler. Behandlingstilbudet for dem med både rusproblemer og psykiske lidelser må
samordnes bedre, ba
̊de på statlig og kommunalt nivå.
Fra vårt program: Legge ned de regionale helseforetakene, gjeninnføre mer direkte politisk styring over spesialisthelsetjenesten. Det enkelte sykehus må få større frihet til å sikre kortere ventetider og bedre pasientbehandling, og ordningen med stykkprisfinansiering må avskaffes.
Dette spørsmålet har vi ikke tatt direkte stilling til i programmet. Det bør vurderes i sammenheng med tiltak for å redusere helsekøene og redusere behovet for sykesenger gjennom raskere behandling og behandling på lavere nivåer i samarbeid med spesialist-helsetjenesten.
Ja.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
Sp
Det var nødvendig å gjøre tiltak for å gi befolkningen i Osloområdet bedre og sikrere helsetilbud. Etter en bred gjennomgang av de ulike alternativene valgte regjeringen å gå inn for en felles løsning for disse fire sykehusene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter en bred gjennomgang av alternativene ble dagens løsning valgt. Det blir derfor et hypotetisk spørsmål å reetablere aktiviteten slik den var på Aker sykehus.
Samhandlingsreformen krever nytenkning i helsesektoren. Aker sykehus bør blant annet ha viktige funksjoner knyttet til forebygging og rehabilitering. Det er viktig at slike tjenester finnes i nærheten av der folk bor.
Senterpartiet vil jobbe for at helse-tjenester som kan utføres der folk bor skal bevares, mens spesialisthelsetjenester og akutt-
Bered-skap
kan sam-ordnes der det gir befolk-ningen det beste tilbudet.
Det har vært utfordringer ved overflyttingen av pasienter fra Aker sykehus til Ahus. Det må gjøres faglige vurderinger av om opptaksområdet slik det er
i dag er hensiktsmessig, eller om det er behov for å gjøre endringer. 
Senterpartiet mener at rusbehandling og psykiatri ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet i sykehusreformen og vil prioritere tilbud innen psykiatri, rusomsorg og rehabilitering og at det skal utvikles rapporteringskrav for hvert av disse områdene som følges opp av pålegg dersom de ikke etterleves
Samhandlingsreformen gir rom for, og behov, for nytenkning. Helsetilbud med vekt på å forebygge sykdom og rehabilitere etter sykehusopphold bør finnes nært der folk bor. Dagkirurgi og andre tjenester som ikke krever innleggelse kan også være aktuelt flere steder enn på de største sykehusene. Akuttberedskap og spesialisttjenester skal være tilgjengelige og ha høy kompetanse, noe som krever at deler av dette tilbudet er samlet i færre enheter.
Oslo opplever stor befolknings-vekst, helsetilbudet må selvsagt dimensjoneres
ut fra dette. Samtidig må det organiseres bedre. Gjennom en bedre fordeling av arbeids-oppgavene vil noe av behovet for vekst i behandlings-tilbudet kunne reduseres.
Sykehusreformen er moden for evaluering og forbedring. Senterpartiet vil legge ned de fire store helseforetakene, desentralisere styringa av sykehusene og ha stedlig ledelse med personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar ved alle lokalsykehus og større sykehusavdelinger. 
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
Ap
Under behandlingen av opptaksområdene i Oslo bystyre våren 2008 stemte Ap, Krf og Rødt mot å overføre Oslo-pasientene til Ahus mot det borgerlige flertallets stemmer, herunder Frp. Etter vedtaket i bystyret og i Helse Sørøst om overføringen av pasienter er denne prosessen å anse som gjennomført. Vi er opptatt av å sikre enda bedre lokal forankring og vil vurdere organiseringen av Helse Sør-Øst.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring og omstilling er nødvendig i helsesektoren,
som på andre samfunnsområder. Arbeiderpartiet er opptatt av at staten skal eie sykehusene, og at det skal være god regional og lokal medvirkning. Den lokale tilhørigheten for de regionale helseforetakene kan bli bedre, blant annet gjennom styrket dialog mellom helseregionene og lokale myndigheter. Når omstillingene og samordningen i Oslo-området og ved Oslo Universitetssykehus er gjennomført, vil vi vurdere organiseringen av Helse Sør-Øst-området, herunder muligheten for å dele opp regionen, for å styrke den regionale forankringen i sykehusmodellen.
Det som i dag skjer på Aker er viktig for Oslofolks helse: Her skjer oppfølgingen av noe av det viktigste i Helse-Norge i dag: samhandling. Pasienten skal kunne komme inn én dør og få den hjelpen han eller hun skal ha – uten å måtte tenke på om det er kommunen eller helseregionen som står bak. Samhandlingsarena Aker rommer nå alt fra rehabiliteringsavdeling og en nyåpnet ”Raskere tilbake”-poliklinikk i regi av Sunnaas sykehus, til rusakutten, geriatrisk ressurssenter og legevakt. Storbybefolkningen har spesielle behov og helseutfordringer som må ivaretas i nært samarbeid mellom sykehusene og kommunen.  Vedtaket om å bygge opp Aker som en samhandlingsarena
med mange ulike sykehusfunksjoner samlokalisert med flere viktige kommunale helsetilbud vil styrke det samlede helsetilbudet for Oslos befolkning.
Aker er og vil fortsatt være viktig for Grorud-dalens befolk-ning, men det vil også Ahus og øvrige deler av helse-tjenesten i Oslo være.
Vi viser også til svaret gitt på spørsmål 3.
Ja.
Arbeiderpartiet har vært og er opptatt av å styrke tilbudet innen psykisk helsevern og psykiatri. Det handler om alt fra forebygging til behandlingstilbud. Innen rus har vi styrket døgnkapasiteten, økt antall polikliniske konsultasjoner og økt antall årsverk. Kostnadene til rusbehandling har økt fra 2.5 milliarder i 2007 til 3.77 milliarder i 2011. Vi mener det ikke er riktig at rus og psykisk helsevern «taper», men er opptatt av at tilbudet fortsatt må styrkes.
Økt kapasitet innen rus og psykiatri er viktig. Osloregionen har større pasientgrupper enn resten av landet. Det er viktig at
Helse Sør-Øst kontinuerlig utvikler sitt tilbud, i samspill med kommunen og private og ideelle aktører.
Ja.
Vi har ikke bundet oss til en modell for all evighet, men mener det siste sykehusene trenger nå er ny uro og omorganisering. Pilene peker riktig vei for sykehusene. Det behandles stadig flere pasienter, kvaliteten på behandlingen er i verdensklasse, sykefraværet går ned, og underskudd er snudd til overskudd – noe som gir rom for nødvendige nyinvesteringer. Den regionale organiseringen av sykehusene, den såkalte foretaksmodellen, er en del av forklaringen. Vi er samtidig opptatt av å sikre enda bedre lokal forankring og vil vurdere organiseringen av
Helse Sør-Øst,
se svar på tidligere spørsmål.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
SV
Oslo SV var hele tiden kritisk til etableringen av dette store helseforetaket og også til etablering av Helse Sør Øst, som er svært stort og har begrenset politisk styring.
Det var et behov for å få til et bedre samarbeid mellom de ulike sykehusene i Oslo. Oslo SV ønsket primært at Aker forble et eget helseforetak, og dermed lokalsykehuset til bl.a. Groruddalens befolkning. Helse Sør Øst ønsket ikke det og besluttet en fusjon knyttet til alle fire sykehusene.
Det var forutsatt, også fra Stortingets side, at når Ahus stod ferdig så skulle deler av Oslos befolkning overføres til dette nye store gigantsykehuset. Dermed var det nødvendig å foreta endringer i organisering av sykehusene.
 
 
 
(Ikke besvart, anses muligens besvart i de andre svarene.)
SV ønsker at Aker skal utvikles med lokalsykehusfunksjoner innenfor saksområder der storbyen har særskilte behov, som rus og psykiatri, samt at dette blir en aktiv samhandlingsarena mellom helseforetaket og kommunen, særlig knyttet til rehabilitering. Vi er positive til de mange helsetilbudene som allerede er utviklet på Aker, bl.a.
akutt døgnenhet, rehabilitering, kirurgi, urologi, smerteklinikk, fedmeklinikk, hormonlaboratoriet og dopinglaboratoriet.
(Ikke besvart, anses muligens besvart i de andre svarene.)
Oslo SV tar varslene fra pasienter og ansatte ved Ahus på alvor. Det er bra at styret ved Ahus har varslet at de blant annet vil ta i bruk ledig kapasitet ved Ski sykehus for å utvide senge-kapasiteten,
og at helseministeren har varslet at han vurderer opptaksområdet ved Ahus.
Vi har lenge vært bekymret for at befolknings-veksten i Oslo og Akershus har vært sterkere enn det som var forutsatt da denne reformen ble implementert.
Ahus må sikres tilstrekkelig kapasitet, med flere sengeplasser og flere ansatte. Dersom det ikke gjøres; må opptaks-områdene på ny vurderes.
Ja. Det er viktig å sikre økt satsing og bedre behandlingstilbud både for pasienter innen rus og psykiatri. Oslo SV vil gi tydelige føringer og konkrete krav til en opptrapping av dette tilbudet ved oslosykehusene.
Det er mye ved Oslos sykehustilbud som fungerer bra. Oslo universitetssykehus er blant Europas fremste sykehus når det gjelder medisinsk kompetanse. Men det er likevel betydelig rom for forbedringer.
Spesielt må en følge med på kapasitetsutfordringene knyttet til den sterke befolkningsveksten, slik at vi til enhver tid sikrer tilstrekkelig kapasitet. Så må vi sikre klare prioriteringer for å styrke psykiatri- og rustilbudet. Oslosykehusene bruker store summer på vikarinnleie, og ligger etter målene for andelen deltidsarbeidende. Det er viktig å sikre alle ansatte som ønsker det heltid og øke grunnbemanningen, fremfor å bruke store beløp på vikarinnleie.
Det fremstår åpenbart at kommunikasjonen mellom ansatte og ledelse i oslosykehusene har vært for dårlig. Det er en stor utfordring at ansatte ikke opplever at de har vært delaktige i de store endringsprosessene, og det er bekymringsverdig at mange ansatte jobber i et arbeidsmiljø uten stedlig ledelse. Oslo SV vil ha stedlig ledelse i oslosykehusene og forventer at ansattes tilbakemeldinger blir lyttet til og tatt på alvor i den videre prosessen.
Vi er sterkt i tvil om sykehus-dekningen på sikt tar høyde for befolknings-økningen, og det må være rom for å utvide kapasiteten. Behovet for behandlings-plasser er også avhengig av hvordan Samhandlings-reformen etter hvert slår ut. Oslo SV forutsetter at kommunene i Oslo og Akershus bruker samhandlings-midlene godt, blir flinkere til å forebygge sykdom og utvikler gode helsetilbud i kommunal regi.
Dette er et område SV vil følge nøye med på i årene som kommer, og ta de nødvendige initiativ.
Ja. SV var imot dagens sykehusreform. I dagens organisering av spesialisthelsetjenesten ligger for mange helsepolitiske beslutninger utenfor politikernes og de ansattes påvirkning. Gjennom markedsinspirerte ordninger som innsatsstyrt finansiering er noen pasienter mer lønnsomme for sykehuset å behandle enn andre. SV vil fjerne foretaksmodellen, og erstatte den med et mer fagstyrt og demokratisk system.
 
Vi vil gi nasjonale politikere bedre kontroll med den overordnede styringen gjennom en nasjonal sykehusplan vedtatt i Stortinget, og gi ansatte mer innflytelse over egen arbeidshverdag.  Vi vil fjerne innsatsstyrt finansiering som fører til at økonomiske vurderinger i noen tilfeller overstyrer faglige råd, og erstatte det med rammefinansiering av sykehusene. De norske sykehusene skal være styrt av faglige vurderinger gjort av dem som kjenner sykehushverdagen.
 
SPM 1-9
 
Mener partiet at fusjonen av Riks- og Radium-hospitalet, Ullevål og Aker sykehus var riktig vei å gå?
 
Mener partiet at vedtaket om fusjonen bør gjøres om, og mindre sykehus-
enheter reetableres i Oslo?
 
Ønsker partiet at Aker sykehus skal gjenreises som fullverdig lokalsykehus?
 
Er partiet enig i at Aker sykehus igjen må bli sykehus-et for Grorud-dalens befolk-ning?
 
Fra 2011 ble 160 000 av Oslos innbyggere overført til Ahus. Mener partiet at Ahus’ opptaks-område i dag er forsvarlig?
 
Mye tyder på at utsatte tjenester som rusbehandling og psykiatri taper særskilt i dagens sykehus-organisering i Oslo og Akershus. Vil partiet gjøre noe for å skjerme tilbudet til utsatte pasient-grupper?
 
Hvilke eventuelle alternative grep mener partiet må tas for at sykehussituasjonen i Oslo og Akershus skal kunne bedres?
 
Mener partiet at det legges opp til en forsvarlig sykehusdekning i Oslo og Akershus tatt i betraktning av befolknings-økningen?
 
Mange mener sykehus-reformen fra 2001 har vært mislykket. Vil partiet endre fra foretaksorganisering av sykehusene til forvaltnings-styring?
Rødt
Nei, og det er blitt enda tydeligere at det var feil vei å gå. Oslo mangler i dag sykehussenger og og kapasitet på flere områder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, Rødt mener at Oslo universitetssykehus i dag er for stort og uoversiktlig. Det er for lang avstand mellom ledelse og de som daglig arbeider med pasientene. Mindre sykehusenheter, gjerne med funksjonsfordeling seg i mellom. vil gi et bedre tilbud til pasientene.
Ja.
Ja. Slik kan Grorud-dalens befolk-ning i bydelene Stovner, Grorud og Alna igjen høre til Oslo, og Ahus vil få mindre belast-ning.
Rødt mener det er uforsvarlig. Pasienter som blir liggende i korridorer som ikke er beregnet for senger i det hele tatt, ventetida i akuttmottaket som blir for lang og sykehus-personale som presses til det ytterste,
viser det.
Rødt mener at den bedriftsøkonomiske foretaksmodellen med sine ”tellekanter” egner seg særs dårlig innen rus- og psykiatri. Vi ser at OUS og Ahus kutter på området. Rødt vil gå inn for å øke statlige bevilgninger til disse områdene og arbeide for statlige pålegg om ikke å kutte på disse områdene.
Gjøre om fusjonsvedtaket. Samarbeid og funksjonsfordeling mellom sykehusene. Opprusting og utbygging av Aker. Tilbakeføring av Alna, Stovner og Grorud til Oslo. Ny styringsstruktur med egen ledelse på hvert sykehus. Stanse den voldsomme ”effektiviseringen” som gjør at Oslo har altfor høy utnyttelse av sengekapasiteten, noe som faktisk fører til ineffektivitet med utsatte operasjoner, for tidlige utskrivninger og stadige kriseløsninger.
Nei. Befolknings-økningen ble ikke tatt hensyn til da den såkalte Hovedstads-prosessen ble planlagt. Den voldsomme befolknings-økningen ble heller ikke tatt hensyn til da OUS vedtok nedlegging av Aker.
Ja, og dette er det aller viktigste grepet som må gjøres.