tirsdag 6. september 2011

LAR JENS SEG LURE AV HELSE SØR-ØST?

Helseforetaksdirektører og andre byråkrater feilinformerer politikerne. Helsedept. svarer på Jens' vegne feil om Stortingets vedtak 10.12.2003 da de sa ja til å bygge Ahus. Stortinget vedtok at Follo skulle være på Aker. Helseforetaket underslo viktig rapport om Akers bygningstekniske tilstand. Follo ble overført på en så sleip måte at mange politikere ikke fikk det  med seg før et år senere. Det ble lovet en gransking av Ahus før Follo og Alna skulle overføres, men Stortingskomiteens og Bystyrets forutsetning ble brutt. De bløffer om mangel på leger, sykepleiere og senger.


En rekke demonstrasjoner og første mai-tog har vært
preget av Groruddalens kamp for å bevare Aker sykehus.

HELSEBYRÅKRATENE SVARER FEIL PÅ STATSMINISTERENS VEGNE
En som bor i Follo henvendte seg til statsministeren primo februar 2011 om nedleggelsen av Aker og svaret som først forelå 04.04.2011 var ført i pennen av Helsedept. http://www.ivarmedia.as/AhusSvarbrevFraJens.pdf
Det var ikke bare et sent svar, men dessuten feil. Follo skulle være på Aker! Stortinget vedtok aldri at Follo skulle til Ahus som Helsedept. nå påstår. De sier jo at forutsetningen for Stortingets vedtak 2003 var at Alna og Follo skulle betjenes av Ahus. Det er direkte feil. Dette bekreftes av dokumentene fra Stortingets behandling 10.12.2003:

”…dimensjonert for 340.000 innbyggere”. Det vises til revidert forprosjekt.
2) Revidert forprosjekt for Ahus av 28.05.2003, se side 11.http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=13377
”Romerike og tre Oslobydeler: 340.000 innbyggere.”
3) Hovedfunksjonsprogram  for Ahus (versjon  4) av  10.07.2003, se side 11 og 21http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=13378
Legg for øvrig merke til øverst på side 23, at man i prognosene viser til fotnoter,
men fotnotene er IKKE tatt med – slik at det er vanskelig å etterprøve saksbehandlingen.
4) Referat fra debatten i Stortinget 10.12.2003 om statsbudsjettet for 2004: http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Stortinget/2003-2004/s031210.pdf

Noen går seg vill i at Follo skulle ha visse sentralsykehusfunksjoner på Ahus, men det store volumet -  lokalsykehusfunksjonene - skulle Follo ha på Aker. I motsetning til Follo var det vedtatt i Stortinget 10.12.2003 at Bydel Alna skulle overføres til Ahus når sykehuset var ferdigbygd. Men Follo skulle ikke overføres til Ahus, det skulle være på Aker sammen med Bydel Bjerke. Også Nes kommune har visse sentralsykehusfunksjoner på Ahus, det er ingen som sier de ”hører til” Ahus av den grunn. De hører til på Kongsvinger sykehus, dvs. det er altså lokalsykehusfunksjonene som er på Kongsvinger. Nes overføres muligens siden, men det er en annen sak: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5501377.ece
Det er fordi visse diagnoser er sjeldnere enn andre og da har man en viss funksjonsfordeling mellom sykehusene for å sikre et volum som bygger kompetanse for personalet.
Jeg viser her til Stortingets helse- og omsorgskomités flertallsinnstilling 29.04.2010 http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2009-2010/inns-200910-226/ til sak om utsettelse av overføring av Follo og Bydel Alna. Der heter det: ”Fleirtalet vil òg vise til St.prp. nr. 1 (2003–2004) når det gjeld endeleg vedtak om byggestart for Nye Ahus ved Akershus universitetssykehus. I planane for denne utbygginga var det med ein føresetnad om at pasientane frå bydelane Grorud, Stovner og Alna skulle få Ahus som sitt framtidige lokalsjukehus. Fleirtalet er kjent med at innbyggarane i bydelane Stovner og Grorud vart flytta over i 2004, og at pasientar frå Alna bydel vert flytta over i 2011. Innan den tid skal ei ny avdeling med pasienthotell takast i bruk.” Vi ser at det er de tre Oslo-bydelene som lå inne i stortingsvedtaket om å bygge Ahus i 2003, det er ikke snakk om Follo. Follo skulle være på Aker. Laial Dåvøy (KrF) har en merknad der det heter: "Dette medlem viser til at endringene i opptaksområdet for Aker universitetssykehus som følge av utbyggingen av Akershus universitetssykehus, Ahus, innebar at Aker sykehus fikk tilført lokalsykehusansvar for Follo. Disse endringene gir ikke grunnlag for å hevde at Stortinget har gitt sin tilslutning til nedleggelse av Aker sykehus."


HELSEFORETAKENE VET Å OMGÅ SORIA MORIA
Slå sammen lokalsykehuset med det store sykehuset, gi begge nytt navn - og nedlegg deretter lokalsykehuset. Intervju 30.11.2009 i Aftenposten med Jan Bøhler: ”Fredag gikk leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, hardt ut mot det han mener er språkmanipulasjon for å kunne legge ned Aker sykehus. Helse Sør-Øst definerer nemlig nå Aker sykehus som "en samling bygninger som det gis sykehustjenester i". Bøhler sier til NRK at Helse Sør-Øst, ved å "avdefinere" Aker som et sykehus, åpner for kunne legge ned uten at man dermed bryter løftene i Soria Moria 2 om at ingen lokalsykehus skal legges ned. - Dette er et av de verste eksemplene jeg har hørt av et byråkrati som tror at ved å tegne en organisasjonsskisse kan de oppheve det som er grunnleggende for Oslos befolkning. Nemlig at det ligger et sykehus med fire tusen ansatte på Aker, sier Bøhler. Ved nyttår opphørte Aker å eksistere som eget helseforetak, og ble i stedet en avdeling under nykonstruksjonen Oslo Universitetssykehus. Fra 1. januar vil Aker heller ikke lenger være det Helse Sør-Øst kaller et "separat driftssted". ( http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3397897.ece )


BLØFFEN MED AT AKER HADDE DÅRLIGE BYGNINGER
Multiconsults rapport dat. 16.02.2010 redegjør for at bygningene på Aker er i langt bedre stand enn bygningene på Ullevål. Likevel hevder Oslo universitetssykehus (OUS) at aktivitetene skal samles på Ullevål og ikke på Aker og at Aker dessuten burde selges, noe som ble stoppet av helseministeren. Multiconsults rapport er datert 16.02.2010 og var ikke kjent for styremedlemmene i OUS som fattet vedtak om nedleggelse dagen etter - 17.02.2010.

i sak om utsettelse av pasientoverføring til Ahus, heter det bl.a.: ”Disse medlemmer viser videre til rapporten «Kartlegging av bygningsmasse og medisinsk utstyr» som er utarbeidet av Oslo universitetssykehus. Disse medlemmer stiller seg undrende til at denne rapporten ble gjort kjent om lag 14 dager etter at styrevedtak om nedleggelse av Aker sykehus ble fattet. Rapporten sier blant annet følgende: «I henhold til Multiconsults rapport innebærer dette arealer med tilstandsgrad mellom 2 og 3, dvs. bygg som samlet karakteriseres som utilfredsstillende eller dårlige. Ved Ullevål er andelen 58 %, mens den ved Rikshospitalet og Aker er hhv. 1 % og 15 %.» Disse medlemmer vil i denne sammenheng påpeke at Aker sykehus ser ut til å ha en svært lav andel av bygningsmassen i det som kalles «utilfredsstillende» tilstand.” Se sak 7/2010 – side 3 i protokollen fra styremøtet 17.02.2010: http://old.oslo-universitetssykehus.no/modules/module_118/internal_streamfile.asp?fileId=2415

Multiconsults rapport datert 16.02.2010 kan du se her: 


FOLLO BLE OVERFØRT TIL AHUS  27.11.2008 OG DERMED VAR AKER
DE FACTO NEDLAGT
OUS fattet formalvedtak om å nedlegge Aker 17.02.2010. Evfemistisk betegnet ”Suksess gjennom samhandling – utvikling av lokalsykehusfunksjonen i Oslo universitetssykehus.”
Se sak 9/2010 - side 5:
Her viser de til styremøtet i Helse Sør Øst 20.11.2008 der man i sak 108/2008 vedtok å overføre Follo til Ahus. Dermed ville det bare være Bjerke igjen på Aker - og Aker ville dermed bli nedlagt. Så Aker ble de facto nedlagt i og med at Bjarne Haakon Hanssen overførte pasientene i Follo 27.11.2008. Og Jan Bøhler m.fl. hadde kanskje ikke fått med seg dette da de i november og desember 2009 gikk sterkt ut i pressen om saken, da var allerede gått ett år. Se styremøtet i Helse Sør-Øst 20.11.2008, sak 108/2008 der Follo overføres til Ahus:
http://old.helse-sorost.no/stream_file.asp?iEntityId=3269 Her er det mye visjoner og verdier og preik, men essensen står på side 12: ”Sykehusområdet omfatter …samt Akershus fylke med unntak av kommunene Asker og Bærum.” Dette ble stadfestet i foretaksmøtet der helseminister Bjarne Haakon Hanssen 27.11.2008 strødde sand på vedtaket: Se sak 4 på sidene 3 og 4: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoeter%202008/Protokoll%20sorost%20271108.pdf "Foretaksmøtet har merket seg at Helse Sør-Øst RHF har foreslått flg. syv sykehusområder: …Akershus, Oslo….Foretaksmøtet har merket seg at dette innebærer endringer i sykehustilhørighet for deler av befolkningen i regionen. Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmøtet stadfestet styrets vedtak for omstilling i Helse Sør-Øst RHF...”
Men i Romerikes Blad 10.11.2008 - sier adm.dir. i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen: ”Helseforetaket har vurdert alle bygningene sine, noen holder mål, andre ikke.  – Vi må bruke den gode bygningsmassen maksimalt og fase ut det som ikke er egnet til pasientbehandling.."  http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3911258.ece Her sier hun også at Aker skulle bestå som lokalsykehus – og åpnet tom. for å ha akuttkirurgi selv om klinikkledelsen lå et annet sted. Hun sa her dessuten at det nye mor og barn-senteret på Ullevål skulle bestå, det som nå skal nå ombygges for å få plass til funksjoner fra Aker. Bente Mikkelsen har sannsynligvis allerede her konkludert med at bygningene på Aker er dårlige. Det forklarer hvorfor Multiconsults rapport dat. 16.02.2010 ikke ble gjort kjent for styret i OUS da de nedla Aker 17.02.2010.

EVALUERING AV AHUS EN FORUTSETNING FØR OVERFØRING AV FOLLO OG ALNA

Sintef Helses evaluering av Ahus var foranlediget av at Bydelene Grorud og Stovner var misfornøyd med Ahus og ba om tilbakeføring til Aker. Det ble vedtatt en gransking og både bystyret og stortingskomiteen forutsatte at granskingen ble foretatt før ytterligere overføring av pasienter fant sted. 160.000 nye pasienter skulle overføres nyttårsskiftet, nærmere bestemt pr. 03.01.2011.

STORTINGET FORUTSATTE EVALUERING

Stortinget fikk seg forelagt et forslag om å utsette overføringen av Follo og Alna.
De støttet ikke forslaget 04.05.2010, for det ble vedtatt ”lagt til protokollen.”
Men Stortingets helse- og omsorgskomité viste til evalueringen i sin innstilling 29.04.2010:
En del av begrunnelsen hitsettes: ”Forslagsstillerne stiller seg for øvrig undrende til at Aker sykehus legges ned som en konsekvens av overkapasitet ved Ahus. Forslagsstillerne har mottatt signaler som tyder på at kapasiteten ved Ahus allerede er sprengt, og mener at omfanget av korridorpasienter synliggjør dette. Forslagsstillerne er av den oppfatning at regjeringen må gripe inn overfor styret i Helse Sør-Øst i denne saken, slik at man får sikret videre drift av Aker sykehus frem til nødvendig kapasitet eksisterer ved Ahus eller pasienttilbudet sikres på annet vis. ” Så kommer det: Komiteen vil understreka at det skal gjennomførast ei evaluering av pasienttilbodet til innbyggarane i bydelane Grorud og Stovner før den varsla overføringa i 2011 vert realisert. Dette i samsvar med krav frå Oslo bystyre.” Videre heter det: ”Komiteen legg til grunn at departementet ser til at Stortinget sine føresetnader for dei endringane som no skjer, vert oppfylt. Innbyggarane skal vera trygge på at det vert gitt eit godt og forsvarleg lokalsjukehustilbod både ved Akershus universitetssykehus og ved dei tre lokalsjukehusa i Oslo. Til slutt heter det: Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, vil vise til at det i St.prp. nr. 1 (2003–2004) ble foreslått et investeringstilskudd for å bygge nytt Akershus universitetssykehus, Ahus, til erstatning for det daværende sykehuset som var i en svært dårlig forfatning. Sykehuset ble dimensjonert for å dekke lokal- og sentralsykehusfunksjoner for 340 000 mennesker. Som dimensjoneringsgrunnlag ble sykehusforbruket for befolkningen i Romerike og de tre bydelene den gang, 9, 10 og 11, i Oslo lagt til grunn. Dette medlem viser til at endringene i opptaksområdet for Aker universitetssykehus som følge av utbyggingen av Ahus, innebar at Aker ...fikk tilført lokalsykehusansvar for Follo. Disse endringene gir ikke grunnlag for å hevde at Stortinget har gitt sin tilslutning til nedleggelse av Aker sykehus..."

BYSTYRET FORUTSATTE EVALUERING

Oslo bystyre advarte 27.01.2010 i sak 16/10 mot nedleggelsen av Aker og forutsatte at evaluering skulle gjennomføres før Follo og Bydel Alna ble overført 03.01.2011. Se side 7 i pdf-filen: http://www.ivarmedia.as/OsloBystyreAker27.01.2010.pdf

I Aftenposten 08.12.2010 heter det: ”Partienes gruppeledere i Oslo har sendt et brev til helse- ministeren der de ber henne utsette prosessen med å overflytte pasienter til Ahus.””…de ber henne vente med overflytting til evalueringen er klar. Den skal være ferdig fredag, men lokalpolitikere i Oslo mener den kommer for tett opptil overflyttingen, så tett at det ikke blir tid til å ta en konklusjon av evalueringen.”

Sintef Helses rapport kom 10.12.2010. http://ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=24056
Da skulle den innen nyttår behandles av to bydelsutvalg samt et bystyre. Dessuten hadde de fått oppdraget så sent at de ikke hadde fått tid til å snakke med pasienter og pårørende, men de hadde snakket med ledelsen på Ahus!

HELSE SØR-ØST  FORUTSATTE EVALUERING
Bente Mikkelsen villeder når hun 24.02.2010 http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=21137&C=979&D=2
sier: ”
Oslo kommune har bedt om at det ikke blir gjennomført ytterligere pasientoverføringer til Ahus før det er gjennomført en evaluering av pasienttilbudet til befolkningen i Grorud og Stovner bydeler. Det skal vi følge opp. Jeg har forsikret meg om at Ahus i samråd med bydelene Grorud, Stovner og Alna vil gjennomføre en evaluering av tjenestetilbudet for befolkningen i bydelene. Evalueringen vil blant annet omfatte erfaringer og synspunkter både fra brukere og tjenesteapparatet.”
Innbyggerne i Groruddalen er glade i lokalsykehuset sitt og vil
kjempe for det. 40.000 underskifter og 700 lokallag, borettslag,
bedrifter mv. - bl.a. seks lokallag av Oslo Ap, vil la Aker leve!HELSEDEPT.  FORUTSATTE FORSVARLIG PASIENTBEHANDLING
Helsedept. og Helse Sør-Øst ga ved gjentatte anledninger uttrykk for at overføring av Follo og Bydel Alna 03.01.2011 ikke skulle skje før det var forsvarlig. Det måtte de fleste da tro innebar at overføring ikke skulle skje før evalueringsrapporten forelå og var behandlet seriøst. 26.08.2010 sa statssekretær Robin Kåss flg.i Aftenposten:”- Er det aktuelt for helseministeren å gripe inn og stanse prosessen? - Den prosessen som nå er i gang, er et resultat av byggingen av nye Ahus. Dette er et vedtak som ligger flere år tilbake i tid. Å reversere dette nå vil være direkte uansvarlig, men vi vil ikke godta at noen pasienter flyttes fra et sykehus til et annet før de er sikret et minst like godt tilbud, sier Kåss.”

HELSEFORETAKENE VILLEDER - FEILINFORMERER OG BLØFFER
1) Bente Mikkelsen villeder ved å si i Romerikes Blad 10.11.2008 http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3911258.ece
at Aker skal bevares samtidig som hun fremmer styresak om å overføre Follo – hvilket innebærer nedleggelse av Aker.

2) Nyansatt adm.dir. ved Ahus, Hulda Gunnlaugsdottir, villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad sier Ahus mangler 12 overleger. http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece De 12 kommer i tillegg til de 53 de sa de måtte ha, men ikke fikk, de mangler egentlig 12 + 53 = 65 overleger. Hun sier de har kontroll og er klar for å overta Alna og Follo ved nyttår. Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk. Men i Østlandets Blad 11.09.2010
sier daværende kst. adm.dir. ved Ahus Øyvind Graadal at 193 legehjemler er et minimumskrav. I et brev til Helse Sør-Øst skriver Graadal: ”Opprettelse av nye legestillinger ved Ahus er en helt nødvendig og kritisk faktor i forhold til å overta nytt opptaksområde.” Men Ahus fikk ikke 193 legehjemler i drakampen med sterke krefter på Rikshospitalet og Ullevål, det ble 53 færre.  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3799611.ece  og


3) Helseforetaksdirektør Hulda Gunnlaugsdottir villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad bagatelliserer faren for økte ventelister http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece
Vi ser nå at ventelistene ikke ble korte, tvert imot øker de. På http://www.frittsykehusvalg.no/
ser man at for hjerteutredning/coronar angiografi er både Aker og Ahus fjernet fra nettsiden. I TV2–nyhetene 05.04.2011 lovet en direktør at det pr. 03.01.2011 skulle bli like korte ventelister på Ahus som på Aker. http://webtv.tv2.no/webtv/sumo/search.do?keywords=aker+sykehus&treeId=9992  
Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.


4) Hulda Gunnlaugsdottir villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece sier det ennå mangler noen sykepleiere: ”På samme måte er intensivsykepleiere mangelvare her i landet. Vi har ikke fått dekket behovet for slike. I stedet benytter vi erfarne sykepleiere i disse stillingene, for å unngå at de blir stående ubesatte.”Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk. Til dette er å si at det er nytt for meg at det har vært et problem på Aker å skaffe intensivsykepleiere. Meg bekjent er det heller ikke noe problem på Ullevål. Og på Rikshospitalet står de i kø for å få jobb. Men på Ahus er det altså aldeles umulig å rekruttere intensivsykepleiere. Hmmm…Men nå har Ahus startet en videreutdanning http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=23637&C=979&D=2 så om halvannet år blir det muligens en bedring. Om de da ikke slutter så fort de kan.  Hva angår "pleieressursene", sa Ahus i sine styredokumenter før overføringen at disse måtte være på plass senest 01.10.2010 om dette skulle gå bra.

5) Hulda Gunnlaugsdottir villeder når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece sier at en ny pir med 113 senger akkurat er tatt i bruk og at det nødvendige utstyret er på plass…Den som ikke vet bedre kan få et inntrykk av at både denne nye sengefløyen (”sengepir 1”) og det privatiserte pasienthotellet (som Norlandia driver), er noe som kommer nå ifm. overføringen av Alna og Follo.
På sin nettside ”Ahus 2011 er i rute”
http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=21202&C=979&D=2

sier Ahus 16.03.2011: ”Fra 2011 øker Ahus pasientgrunnlaget med 160.000 mennesker når sykehuset også blir lokalsykehuset for Alna bydel i Oslo samt for hele Folloregionen. For å ha kapasitet til å overta disse pasientene bygges nå den siste sengepiren på Ahus, S 1, med 112 senger. I tillegg bygges det et pasienthotell med 76 rom.” (min uth.)
På sin nettside ”Statsråden imponert” http://www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?I=21334&C=979&D=2
sier Ahus 23.03.2010 at ”Statsråden forlot Ahus i trygg forvissning om at her er man i rute til å ta imot de nye pasienten i det utvidede opptaksområdet. Neste gang statsråden kommer til sykehuset vil en ny sengepir med 112 senger og et nytt pasienthotell med 76 rom være ferdig.” Men både ”sengepir 1” og pasienthotellet hører med til det opprinnelige byggeprogrammet som ble vedtatt av Stortinget 10.12.2003. Grunnen til at det ikke ble ferdig før ved nyttårskiftet 2010/2011 er interne rokkeringer og rivingsarbeider osv. Det var to byggefaser. Og det opprinnelige byggeprogrammet var vel å merke dimensjonert uten Follo - som jo skulle ha sitt lokalsykehus på Aker. Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.


6) Ahus har 46 senger for lite i hht. sin egen styresak 97/09, side 8 (nederst) og 9 http://www.ahus.no/stream_file.asp?iEntityId=19519 i styremøtet 27.11.2009). De regner med at de kan ”adressere” dette ved å ta i bruk Stensby og ved å forutsette at liggetiden kan kuttes enda mer, ved at enda flere kan behandles poliklinisk, ved at enda flere kan behandles dagkirugisk, osv. ”Det må være mulig å” sier de. Og de regner ut fra 90 % belegg. I en PowerPoint presentasjon datert 23.03.2010 http://www.ivarmedia.as/AhusPowerPointSengekapasitet23.03.2010.pdf som vel er beregnet for presse og politikere, har man tatt ut nettopp denne ene setningen med at det mangler 46 senger. Tillitsvalgt for overlegene på Ahus sier 11.06.2009 det er 300 senger for lite:.  http://www.dagbladet.no/2009/06/11/nyheter/innenriks/helse/ahus/sykehus/6669448/  Og Helse Sør-Østs flytteprosjektgruppe sa det var 325 senger for lite. De satser alt på å kutte liggetiden enda mer og overføre enda fler til dagbehandling. Strikken tøyes uforsvarlig langt. Det blir akutte reinnleggelser - og en eneste stor og ond sirkel. Men fint for den som selger helseforsikringer.
Hulda Gunnlaugsdottir villeder derfor når hun 29.12.2010 i Romerikes Blad
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5429057.ece sier hun har kontroll og at de er ”klar for 170.000 nye pasienter: Neste mandag går startskuddet: Med 1.352 nye ansatte forsikrer Ahus-ledelsen at sykehuset er beredt til å ta imot 170.000 nye pasienter...En ny pir med 113 senger er akkurat tatt i bruk. Det nødvendige utstyret er på plass – i likhet med en liten armé av nyansatte.” Det var derfor ingen grunn til å utsette overføringen av pasienter. Politikerne tok helseforetakets forsikringer for god fisk.

STORTINGSVEDTAK
1) Bygging av Ahus 10.12.2003 der de bestemte at Follo og Bjerke skulle være på Aker.
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Stortinget/2003-2004/s031210.pdf


2) Sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst med virkning fra 01.06.2007. 
Se st.prp. 44 for 2006/2007 der det heter: ”Bedre ressursutnyttelse og koordinering i hovedstadsområdet...vil være et gode...

Se foretaksmøtet 30.05.2007 der Helse Sør-Øst "fikk oppdraget med å virkeliggjøre regjeringens intensjoner med etableringen av Helse Sør-Øst". Dette betyr ikke at Aker skulle nedlegges. Side 2: "Det ble vist til hovedintensjonene bak sammenslåingen og behov og potensiale for langt bedre samordning og ressursutnyttelse ..." Helseministeren "er inneforstått med at dette vil kunne innebære betydelige omstillinger." Men det betyr heller ikke at Aker skulle nedlegges når det ikke er plass andre steder. Side 3: "Eier er inneforstått med at dette vil kunne innebære betydelige omstillinger." Men det betyr heller ikke at Aker skulle nedlegges uten at det er plass på Ullevål og Ahus.  Tvertimot forutsettes det behandlingskvalitet og at pasientens interesser veier tyngst, se nedenfor.

Et tema i forberedelsesarbeidet forut for sammenslåingen har vært eventuelle behov for å foreta endringer i helseforetakenes opptaksområde, spesielt i hovedstadsområdet.
Side 5: "Foretaksmøtet forutsetter at Helse Sør-Øst RHF vurderer behov for eventuelle endringer i opptaksområder som ledd i arbeidet med å følge opp og virkeliggjøre formål med sammenslåingen." Det betyr ikke at Follo kan overføres uten at det er plass til pasientene på Ahus.

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoeter%202007/PROTOKOLL%20sor-ost%20300507%20ENDELIG.pdf

Se også styremøter i HSØ om denne saken

27.09.2007 sak 040-2007
På side 6 i pkt. 3,1 b heter det: ”Kvalitet i behandlingen og god ressursutnyttelse skal ligge til grunn for endringer.” På side 12 heter det: "På den ene siden vil vi være konsekvente og insisterende på at det alltid er pasientens interesser som skal veies tyngst når endelige beslutninger skal tas. På den andre siden vil vi gjennom dyp og bred involvering søke etter løsninger som oppleves som positive for alle involverte parter, og til minst mulig ulempe."

Se også  030, 049, 058, 068/2007  og 038, 039, 050, 067 nr. 1 til 7 og 109/2008
som Helse Sør-Øst anser som sitt samlede svar på dette oppdraget.  

F.eks. vedtok styret i Helse Sør-Øst 17.04.2008 å endre opptaksområdene slik at Ahus overtok Follo.
.
.
.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar