torsdag 10. november 2011

TÅLER IKKE FLERE KUTT

En av klinikklederne ved Oslo universitetssykehus (OUS) advarer ledelsen mot ytterligere kutt:

Aftenposten 09.11.2011 av Tine Dommerud

Professor Espen Dietrichs mener flere kutt vil gå ut over pasienter med dødelige lidelser.
Dietrichs advarer ledelsen ved Oslo universitetssykehus mot å nedbemanne ytterligere ved nevrologisk avdeling. Han mener det vil gå ut over slagpasienter og pasienter med andre dødelige lidelser.
   - Flere kutt vil gå ut over pasientbehandlingen, også kvaliteten, sier klinikklederen, som ikke vil fortsette som ansvarlig ved avdelingen hvis han må kutte mer.

Taushetserklæring
I forbindelse med budsjettet for 2012 har han sendt et brev til ledelsen ved OUS. Sykehusets styre har bedt samtlige klinikkledere legge frem forslag til nedbemanning. Totalt sett skal sykehuset kutte 700 stillinger i år og neste år.
    En samlet opposisjon ba i går regjeringen om å legge nedbemanningen på is og evaluere dagens situasjon. Regjeringen på sin side svarte at fusjonen går som planlagt, og at fordi ansvaret for 200 000 pasienter er overført fra Oslo til Ahus og Vestre Viken, må OUS gi fra seg ansatte.
     Espen Dietrichs bekrefter overfor Aftenposten at han har skrevet et notat til ledelsen, men viser til at han er bundet av en taushetserklæring og derfor
ikke ønsker å uttale seg i saken.

Risiko
Nevrologiskavdeling har sendt en risikovurdering til sykehusets ledelse der de peker på konsekvenser ved ytterligere nedbemanning. Der går det frem at det allerede i dag er mange
fristbrudd ved avdelingen, og at de blir flere. Avdelingen har ansvar for alle pasienter i Osloregionen som har alvorlig, kroniske og nevrologiske lidelser. Det betyr at pasienter med MS, epilepsi, Parkinson, ALS, noen typer kreftsvulster og demenspasienter må settes på en liste.
     Ifølge risikovurderingen er mange av disse pasientene alvorlig syke, og har rett til oppfølging hos nevrolog. Også for kronikerne frykter man at ventetiden blir lang.

Uforsvarlig
I notatet, der Dietrichs setter sin stilling på spill, skriver han at en samlet ledergruppe ved avdelingen mener at en nedbemanning utover det som er skissert i 2012, vil være uforsvarlig.
     Klinikktillitsvalgt Christian Grimsgaard mener det er et alvorlig tegn på problemene i organisasjonen når de som sitter med fagansvaret, sier at det foreløpige budsjettet ikke er mulig å
forene med ansvarlig drift.
    - Dietrichs er ikke hvem som helst, han er en tung fagperson
i OUS, og han har vært en lojal bidragsyter så langt i denne
sammenslåingsprosessen, sier Gnmsgaard.

Krevende prosess
Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen sier i en knapp kommentar at sykehuset er
inne i en krevende budsjettprosess der det foreløpig ikke er vedtatt noe.
    — Sikkerheten og kvaliteten i tilbud til alle våre pasientgrupper vurderes og prioriteres, sier
han og ber om forståelse for at han ikke kan føre interne budsjettdiskusjoner i mediene.

Eventyret om Soria Moria  av Th. Kittelsen
(Kilde: Wikimedia Commons)
.
.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar