fredag 8. juli 2011

REVURDÉR REORGANISERINGEN!


Kronikk i Dagsavisen  08.07.2011  av sentertillitsvalgte ved Senter for psykisk helse barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus:

HELSE SØR-ØST:
Undertegnede tillitsvalgte kan opplyse helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen om at flere behandlingstilbud allerede er blitt merkbart påvirket av reorganiseringen.


For tida pågår den omstridte sammenslåingsprosessen av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevål universitetssykehus. Prosessen omfatter også omleggingen av helseforetakenes opptaksområde. I praksis blir deler av de områder som tidligere geografisk hørte inn under Oslo universitetssykehus, nå overført til Vestre Viken og A-hus helseforetak. Kombinasjonen av omlegging av opptaksområder, reorganisering og sammenslåing innebærer radikale inngrep i sykehusenes behandlingstilbud.

En tredje utfordring for Oslo universitetssykehus er Helse Sør-Østs nylige vedtak av ny inntektsmodell. Modellen innebærer at ressurser flyttes ut av Oslo og til andre helseforetak i regionen.

Dette gjør at klinikkens budsjett vil bli redusert med 140 millioner kroner i løpet av to-tre år. Hvis dette vedtaket blir stående, vil det medføre at tilbudet innen psykisk helsevern i Oslo vil bli ytterligere sterkt redusert.

Konsekvensene av prosessen har media formidlet med spesielt søkelys på somatikken. Gang på gang har vi hørt helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og adm. dir for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, forsikre offentligheten om at denne prosessen naturligvis ikke skal gå ut over pasientene, og at det heller ikke så langt har skjedd. Undertegnede tillitsvalgte kan opplyse at flere behandlingstilbud allerede er blitt merkbart påvirket av reorganiseringen, og dette vil på sikt bli mye verre. Spesielt vil reorganiseringen på sikt innebære et redusert behandlingstilbud for de mest hjelpetrengende pasienter og deres familier.

La oss komme med noen konkrete eksempler:

På grunn av det reduserte opptaksområdet har man bestemt å redusere utgifter av dag- og døgnbehandling med 30-40 prosent. Dette innebærer at velfungerende behandlingsmiljøer for barn og ungdom med alvorlige psykiske lidelser reduseres og slås sammen. Behandlingsmiljøer med spesielle kompetanseområder oppløses, slik at det i framtida ikke blir mulig å tilby like tilpasset behandling til alle pasientgrupper som tidligere. Kunnskap bæres oppe av mennesker. Når fagmiljøer splittes opp, vannes kompetansen ut. Det tar lang tid å bygge opp kompetanse på nytt når erfarne fagfolk som bærer denne kunnskapen, blir borte. Dette får negative konsekvenser for pasientbehandlingen.

Denne utvanningen begynner så smått å finne sted.

Det er politisk korrekt å mene at effektiv behandling må foregå poliklinisk eller ambulant. Dette er søte toner i ørene på politikere når man tenker på kostnadene ved døgnbehandling. Det har over mange år skjedd en nedbygging av institusjonsplasser. De aller fleste barn og ungdom innen psykisk helsevern behandles i dag poliklinisk eller ambulant, og har god nytte av dette. Men for de dårligste av disse viser dette seg noen ganger ikke å være nok. Det er derfor viktig å beholde døgnavdelinger til denne gruppen. For disse har situasjonen ofte vært svært alvorlig lenge. Barna/ungdommene som trenger disse tilbudene, er ikke mange. Men de som trenger innleggelse, trenger det ofte fort og til tider over lengre tid. Det er derfor alvorlig når dette tilbudet reduseres betydelig.

Uansett reduksjonen i opptaksområdet, forsvinner ikke barn og ungdom med dette behovet fra Oslo. Med tanke på befolkningstilveksten, som man ikke tar i betraktning i reorganiseringsprosessen, er det mer enn sannsynlig at behovet for disse behandlingsplassene vil øke betraktelig i forhold til det som nå blir tilbudet.

Dette velger man å se bort ifra. Man velger kortsiktig sparing, i stedet for å sikre denne utsatte pasientgruppen trygg behandling også i framtida.

Det er felles for somatikken og psykisk helsevern at pasienter med kompliserte og sjeldne tilstander trenger spesiell ekspertise. Fagfolk må se tilstrekkelig mange pasienter med tilstanden det gjelder, for å bli dyktige nok på å behandle disse. Når de geografiske opptaksområdene reduseres, blir de små spisskompetansemiljøene nedlagt.

En slik pasientgruppe er ungdom med psykose. Psykoseproblematikk, herunder tilstander innen schizofrenispekteret og bipolare lidelser, er relativt sjeldne tilstander hos barn og ungdommer. Det er internasjonalt og nasjonalt et satsingsområde å oppdage psykoser på et tidlig stadium og tilby behandling. Dette er tilstander som kan utvikle seg til livsvarige lidelser hvis ikke man tidlig griper inn med adekvat behandling. Nedlegging av psykoseavdelingen for ungdom/sammenslåing av denne avdeling med andre avdelinger er derfor å gå motsatt vei. Disse ungdommene har spesielle behov for skjerming, tilrettelegging og særlig tilpasset oppfølging på alle nivåer. Slik behandling krever spisskompetanse og gode rutiner. Kuttene knyttet til reomleggingen av opptaksområdene innebærer at det ikke lenger er økonomi til å opprettholde en egen psykoseavdeling for disse ungdommene.

At det spesialiserte behandlingstilbudet til de dårligste av pasientene innen psykisk helsevern for ungdom på den måten utvannes, er alvorlig for pasientene og deres familier, og et samfunnsmessig tap.

De tillitsvalgte har blitt trukket inn i prosessen. Vi er blitt bedt om innspill og har kommet med disse. Og vi ønsker å understreke at vi hele veien har hatt dialog med senterledelsen og øvrig ledelse ved sykehuset. Vi er ikke i tvil om at ledelsen ønsker å gjøre denne prosessen minst mulig smertefull.

Ledelsen har imidlertid blitt pålagt en oppgave som det ikke er mulig å gjennomføre uten betraktelige konsekvenser.

Så derfor vil vi si til Helse Sør-Øst og helse- og omsorgsministeren:

Omorganiseringen har allerede fått konsekvenser for behandlingstilbudet til pasientene, og disse vil bli større i framtida. Vi oppfordrer derfor til at man i stedet for å insistere på en virkelighetsbeskrivelse som er feilaktig og usannferdig, bruker energien på å revurdere deler av reorganiseringsprosjektet, slik at de verste konsekvensene for pasientene kan unngås.

Sentertillitsvalgte ved Senter for psykisk helse barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus:
anna M. szulc, norsk Psykologforening Ketil Klem, norsk legeforening, overlegene geir Helge roaas, norsk legeforening, yngre leger Øystein sørnes, norsk sykepleierforbund Brita Østvold, Fo gro rønning, Fagforbundet aud lindvåg, tidligere tillitsvalgt, norsk Psykologforening

Bildetekst:
 - Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus oppfordrer Helse Sør-Øst og helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen til å revurdere deler av reorganiseringsprosjektet.


© Dagsavisen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar